ALGEMENE VOORWAARDEN


CASA DORMI is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer: 77325648. 
BTW nummer: NL860971892B01
E-mail: info@casadormi.nl. Telefoonnummer + 31 (0) 6 5153 5838. CASA DORMI Kantoor (enkel op afspraak) Leistraat 1, 4818NA Breda, Nederland. 

 

De Algemene Voorwaarden van CASA DORMI gelden voor alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en bezorgingen van CASA DORMI. Wanneer u een item besteld bij www.casadormi.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Leest u onze voorwaarden a.u.b goed door, voordat u een bestelling plaatst. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze voorwaarden, neem dan alstublieft contact met ons op via info@casadormi.nl.


INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 - Toepasselijkheid
Artikel   2 - Het aanbod
Artikel   3 - De overeenkomst
Artikel   4 - Bedenktijd
Artikel   5 - Herroepingsrecht & Retouren
Artikel   6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   7 - De prijs
Artikel   8 - Nakoming en extra garantie
Artikel   9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling & Betaalmethoden
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 13 - Definities
Artikel 14 - Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CASA DORMI en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CASA DORMI en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CASA DORMI voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij CASA DORMI zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2 - Het aanbod

2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.3 Alle afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie. Wanneer en product niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u het retourneren (zie voorwaarden retourneren), maar het mag geen reden zijn om een claim in te dienen. 

Artikel 3 - Overeenkomst & Bestelling 

3.1 De overeenkomst wordt bindend op het moment dat u een order plaatst. CASA DORMI zal uw order verwerken nadat u betaald heeft. Tot dat moment blijft CASA DORMI de volledige eigenaar over het product/de producten. Zolang de ontvangst van deze verwerking niet door CASA DORMI is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.2 Wanneer uw order verwerkt is ontvangt u een e-mail met hierin de bevestiging van uw geaccepteerde betaling en de details van uw order. Heeft u een factuur nodig met de BTW prijzen, mail dan alstublieft even naar info@casadormi.nl

3.3 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het adres van CASA DORMI waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 4 - Bedenktijd

4.1 Wanneer uw item beschadigd of verkeerd bij u geleverd is, laat ons dit dan alstublieft binnen 48 uur na ontvangst weten. U kunt ons e-mailen naar info@casadormi.nl. Wij zullen contact met u opnemen omtrent het retourbeleid. 

4.2 We streven er naar om alle items in 1 zending naar u toe te sturen, echter is dit niet altijd mogelijk. Wanneer dit niet het geval is, en u heeft meerdere pakketen van ons ontvangen, gaan de 14 dagen bedenktijd in ná ontvangst van het laatste artikel.

4.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 

4.4 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

4.5  Artikelen moeten geretourneerd worden in de originele verpakking waar het artikel oorspronkelijk in zat. Let alstublieft op: wanneer het geretourneerde item in waarde verminderd is, voor andere redenen dan voorzichtig de stof voelen, en bijvoorbeeld wanneer het item gebruikt is, dan bent u verantwoordelijk voor deze waardevermindering. 

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht & Retouren  

5.1 We hopen dat u tevreden bent met uw aankoop. Wanneer u niet tevreden bent, heeft u 14 dagen na de datum dat u het artikel van ons ontvangen heeft om het product naar ons te retourneren. Mail naar info@casadormi.nl op een retourlabel van ons te ontvangen. CASA DORMI mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2 Zorg er alstublieft voor dat u de orderdetails (order nummer, uw naam, adres) van uw order duidelijk door ons herkenbaar/terugvindbaar zijn in- of op het pakket.

5.3 U kunt het pakket retourneren naar:

CTWebshop / Tav CASA DORMI
Leistraat 1
4828 NA, Breda
Nederland

5.4 De kosten om een pakket te retourneren zijn voor CASA DORMI. Wij nemen dit heel graag op ons, zodat u met een veiliger, fijner gevoel bij ons kunt bestellen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft CASA DORMI de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.5 Wanneer de artikelen uit de verpakking zijn gehaald, zijn gebruikt, gedragen, incompleet of beschadigd zijn, heeft CASA DORMI het recht om de geretourneerde items te weigeren. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CASA DORMI verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6 De terugbetaling vindt plaatst na inspectie, binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw retourpakket. 

5.7 CASA DORMI kan enkel uw aankoopbedrag terug overmaken naar het account waar de betaling van origine vandaag kwam. CASA DORMI gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

CASA DORMI kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:

6.1 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 - De prijs

7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

8.1 CASA DORMI staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat CASA DORMI er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door CASA DORMI, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

8.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van CASA DORMI, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

8.4 Ná de eerste 14 dagen na u uw artikel(en) ontvangen heeft, geeft CASA DORMI een garantieperiode van 6 maanden op de kwaliteit van het product. Wanneer de kwaliteit van het product niet naar uw tevredenheid is, mail dan alstublieft naar info@casadormi.nl. In dit geval zullen wij u een retourlabel toesturen. 

8.5 CASA DORMI zal u zo goed mogelijk helpen om samen een passende oplossing te vinden en om u te helpen. Het is echter aan CASA DORMI om te bepalen welke opvolgende opties aan u worden voorgelegd en worden aangeboden:

• Indien mogelijk het product te repareren, repareren wij het product
• Indien het niet mogelijk is het product te repareren, zullen wij u een nieuw artikel toesturen. 
• Indien het niet mogelijk is om het product te repareren, en het product niet meer op voorraad is, zullen wij u het aankoopbedrag van het artikel terug overmaken. U kunt het artikel ook ruilen voor een ander artikel.

8.6 In het geval dat uw aankoopbedrag terug wordt overgemaakt, zal dit overgemaakt worden binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. 

8.7 De garantie is ongeldig wanneer het product defecten laat zien die veroorzaakt zijn door ongepast en/of onjuist gebruik of onderhoud. 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

9.1 CASA DORMI levert alle Europese orders met de bezorgservice van DHL Parcel en met POSTNL. Sommige artikelen die bij ons besteld worden zijn van merken uit het buitenland (Merk: Bedroommood), deze artikelen worden verzonden met DPD of Fedex.

9.2 Wanneer u per ongeluk een incorrect bezorgadres heeft ingevuld, of wanneer u niet thuis bent bij de bezorging - en hier komen extra kosten bij kijken - heeft CASA DORMI het recht om deze extra kosten aan u door te berekenen.

9.3 Wanneer uw order verwerkt is door CASA DORMI en uw betaling goed ontvangen is, wordt uw order doorgestuurd naar het merk waarvan u de artikelen besteld heeft. De order wordt zo snel mogelijk vanuit hen naar u toe verstuurt. CASA DORMI streeft er altijd naar om uw order zo snel mogelijk bij u af te leveren. Wanneer dit niet mogelijk is, voor welke reden dan ook (omdat een artikel tijdelijk niet meer voorradig is, of de postservices zijn in staking) wordt u hiervan via de mail op de hoogte gebracht. 

9.4 CASA DORMI is de gehele verzending en levering verantwoordelijk voor uw order. Na de levering ligt deze verantwoordelijkheid bij u. 

9.5 CASA DORMI streeft er naar om zo snel mogelijk bij u te leveren ( lees; binnen 2 tot 5 werkdagen). Wanneer een artikel niet binnen de door ons geschatte levering periode bij u geleverd wordt, is het niet mogelijk om een claim in te dienen. CASA DORMI doet er alles aan binnen onze mogelijkheden om zo snel mogelijk bij u te leveren. 

9.6 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal CASA DORMI het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

9.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CASA DORMI tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CASA DORMI bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 -
Betaling & Betaalmethoden 


10.1 U kunt kiezen tussen de volgende veilige betaalmethoden: Ideal, Bancontact, PayPal & Credit card; Mastercard & VISA.  

10.2 Wanneer CASA DORMI, per ongeluk, een incorrecte prijs op de website gepost heeft - en het is duidelijk een fout - hebben wij het recht om dit aan te passen. Ook wanneer u het artikel al besteld heeft. 

10.3 Alle product prijzen die u op www.casadormi.nl ziet, zijn inclusief belastingen. De verzendkosten zijn gratis wanneer u een totaalbedrag van boven de 50 euro besteld. Onder dit bedrag worden er algemene verzendkosten van PostNL in rekening gebracht.   

10.4 Al uw credit card informatie, zoals credit card nummer, vervaldatum etc. worden automatisch geaccepteerd via een encrypted, beveiligd systeem, zonder dat CASA DORMI of andere partijen toegang tot deze informatie hebben. Zelfs voor mogelijke terugbetalingen kan de credit card informatie door ons niet worden gezien. Wanneer u betaalt met Visa of Mastercard, wordt er voor extra beveiliging gezorgd door speciale 'authentication methoden' (Geverifieerd door Visa of Mastercard Secure Code).

Artikel 11 - Klachtenregeling

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CASA DORMI.

11.3 Bij CASA DORMI ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CASA DORMI binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 De consument dient CASA DORMI in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

  Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 13 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst:
   Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

  2. Bedenktijd:
   De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  3. Consument: 
   De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  4. Dag:
   Kalenderdag;

  5. Digitale inhoud:
   Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

  6. Duurovereenkomst:
   Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

  7. Duurzame gegevensdrager:
   Elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  8. Herroepingsrecht:
   De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  9. Ondernemer:
   De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  10. Overeenkomst op afstand:
   Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  11. Modelformulier voor herroeping:
   Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

  12. Techniek voor communicatie op afstand:
   Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 14 - Modelformulier voor herroeping

  Aan:
  CTWebshop / Tav CASA DORMI 
  E-mail naar: 
  info@casadormi.nl 


  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  Artikel(en) te Retourneren

   

  Ordernummer
   # 

  Uw naam

  Uw adres
  Reden van Retour

   

   

   

  Datum & Handtekening 

   

   

   
   
   

  ONZE BELOFTE

  Premium Kwaliteits Merken

  Alle merken met wie wij (met trots) samenwerken worden gecontroleerd en voldoen aan onze strenge eisen. Ze produceren met de grootste passie en liefde voor textiel en milieu.

  (H)eerlijke Stoffen

  Bij ons vind je eerlijk en duurzaam geproduceerde stoffen, die OETEX- en/of FAIRTRADE gecertificeerd zijn. Aangeboden voor prijzen die deze stoffen ook werkelijk verdienen.

  Jarenlang Slaapcomfort

  Wij garanderen alle stoffen die wij aanbieden- in verschillende prijscategorieën- ook na diverse wasbeurten prachtig blijven, en u er jarenlang plezier van heeft.

  Ga voor kwaliteit, bij alles wat je doet!

  We spenderen gemiddeld 1/4 van ons leven in bed. Gun jezelf de nachtrust die je verdient.